A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020 (XI. 10.) Kormányrendeletben, valamint a 2021. november 4-én az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott Ágazati ajánlásnak megfelelően a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolára (továbbiak-ban: Főiskola) nézve az alábbiakat rendelem el:

A Főiskola területére nem léphet olyan személy, akinek a COVID-19 koronavírus fertőzésre jel-lemző tünetei vannak vagy a megelőző három napban magán ilyen jellegű tüneteket észlelt (köhögés, ne-hézlégzés, láz, íz-vagy szaglásvesztés, hányás, hasmenés, izomfájdalom). Tünetes COVID-19 koronavírus fertőzött személy csak a tünetek kezdetétől számított 10 nap elteltével léphet be a Főiskola területére, felté-ve, hogy már legalább 3 napja láztalan, s légúti tünetei megszűntek.
Az a személy (hallgató, oktató, munkatárs), aki szoros kapcsolatba került igazoltan koronavírusos beteggel (vagyis olyan személlyel, akinek a COVID-19 teszteredménye pozitív és még nem nyilvánították gyógyultnak), a kapcsolat utolsó napjától számított 10 napig nem léphet a Főiskola területére akkor sem, ha önmagán semmilyen jellemző tünetet nem észlel.
A Főiskola egész területén, illetve a Főiskolához tartozó létesítmények bármelyikében tartózkodók kötelesek betartani a higiéniai előírásokat, szabályokat:
a) kellő gyakorisággal kezet kell mosni, illetve használni kell a Főiskolán kihelyezett kézfertőtlenítőket;
b) köhögés vagy tüsszentés esetén alkalmazni kell a köhögési, tüsszentési etikett szabályait;
c) a személyek tartózkodására szolgáló helyiségeket kellő gyakorisággal szellőztetni kell;
d) ajánlott az orrot és a szájat folyamatosan elfedő orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk (a továbbiakban: maszk) viselése, kivéve a hallgatói vagy nyilvános forgalom számára nyitva nem álló irodahelyiségeket, a lakhatás céljára szolgáló kollégiumi helyiségeket. A tanórát vagy előadást tartó személy a tanóra, illetve előadás alatt, továbbá a hozzászóló személy hozzászólása alatt nem köteles maszkot viselni.
A Főiskola területén kihelyezett fertőtlenítőszer pótlásáról a technikai munkatársak kötelesek gon-doskodni.
A gyakran érintett felületeket (ajtókilincs, liftgomb, vízcsap, bejárati és mosdóajtó) fokozott odafi-gyeléssel és gyakorisággal fertőtleníti kell.
A tantermek és nyitott helyiségek szellőztetését folyamatosan biztosítani kell.
A Főiskola Kollégiumaiban csak kizárólag egészséges, az új koronavírus tüneteit nem mutató, ma-gát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A tüneteket mutató személyt el kell különíteni.
A Főiskola épületében megtartandó rendezvényeken csak a koronavírus ellen védett személy, illet-ve a felügyelete alatt álló 18. életévét be nem töltött személy vehet rész. A résztvevőket a rendezvény szer-vezője köteles ellenőrizni, illetve annak a személynek a belépését megtagadni, aki a koronavírus ellenei vé-dettségét nem igazolja.
A koronavírus elleni védettség igazolásának lehetőségei:
a) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (11. 12.) Korm. rendeletben meghatáro-zott védettségi igazolvánnyal,
b) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletben meghatáro-zott applikációval,
c) nem magyar állampolgár vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár ese-tén a 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvánnyal, vagy
d) olyan állam által kiállított védettségi igazolással, amely állam által kiállított védettségi igazolást Ma-gyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.
A külföldről érkező hallgató Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges.
Az oktatás minden képzési szinten és formában jelenléti formában történik a következő rektori uta-sításig.
A külföldi kiküldetések rektori engedélyhez kötöttek.
A hallgató a Magyarország területére történő belépést követő 24 órán belül köteles felvenni a kap-csolatot a Főiskolával, valamint - ha nem köteles karanténba vonulni - 24 órán belül köteles megjelenni az igazoláson megadott szálláshelyen.
Amennyiben a hallgatót a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, Főiskola kollé-giuma biztosítja számára az elkülönített szálláshelyet. A karantén alóli mentesüléshez 2 negatív PCR-teszt szükséges. A karantént a határozat kiadására illetékes hatóság engedélyével lehet elhagyni, ha a vizsgálatok igazolják, hogy a karanténban lévő személy szervezetében nincs kimutatható SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában.
A vészhelyzet kezelésével kapcsolatos teendőket a Járványügyi Munkacsoport koordinálja, melynek vezetője a Rektor.

Jelen utasítás a kihirdetése napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes

Nyíregyháza, 2021. november 6.

Dr. Véghseő Tamás
rektor

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600