MAPSZ1 – Önismereti készségfejlesztés - tréning


Oktató: Husztiné Hajdú Erika 

A tantárgy célja a hallgatók önismeretének fejlesztése annak érdekében, hogy a szakma által képviselt értékekhez való viszonyulásukat tudatosítsák. Ezáltal sikerül felszínre hozni a választott hivatással kapcsolatos motivációkat, elvárásokat és esetleges félelmeket. Saját élményeken keresztüli visszajelzés az egyéni reakciókról, érzésekről, ezáltal az önreflexiók elősegítése. Fontos, hogy a hallgató képes legyen csoportmunkára, megfelelő empátiára és pozitív gondolkodásra, tudatos és asszertív kommunikációra.

A tantárgy keretében megvalósuló feladatok: ön- és társismereti gyakorlatok, kiscsoportos és páros feladataok, szituációs játékok, önértékelő kérdőív, önreflexió, érzékenyítés.

 

MAPSZ2 – Konfliktus- és agressziókezelés az iskolában


Oktató: Oláh Gabriella

A tantárgy célja, hogy a hallgató fejlődjön a konfliktushelyzetek helyes értelmezésében, és fejlődjön az önreflexió képessége is.

Program: 1. Az iskolai lelki egészség lehetőségei, konfliktuskezelés és a pszichoszociális egészség biztosítása; 2. A konfliktus fogalma, fajtái; 3. A konfliktusok eredetének, sajátosságainak megismerése, azok helyes értelmezése; 4. A konfliktushelyzetekben betöltött nevelői szerep tudatosítása; 5. A feldolgozatlan konfliktusok pszichés következményei; 6. Stressz és megküzdés, cooping és elhárító mechanizmusok; 7. A legalapvetőbb konfliktuskezelési technikák és stratégiák megismertetése és alkalmazása sajátélményű esetek és/vagy strukturált gyakorlatok alapján; 8. A konfliktusok értelmezése; 9. Esetelemzések, prevenciós lehetőségek kidolgozása; 10. Nevelői attitűdök, nevelési stílusok és a konfliktuskezelési technikák összefüggései.

 

MAP1 – Neveléselmélet


Oktató: Verdes Miklós

A tantárgy ismerteti a neveléselmélet fontosabb alapfogalmait, aktuális problémáit. Felvázolja azokat a neveléselméleti irányzatokat, modelleket, amelyek meghatározták az előző korok pedagógiai gondolkodását, és amelyek napjainkban is hatást gyakorolnak a nevelésre, oktatásra. Foglalkozik a nevelési cél- és értékelmélet alapvető kérdéseivel, az értékközvetítő tanári tevékenység fontos elméleti problémájával, a kulturális értékek kínálatával, a nevelés társadalmi tényezőivel, a nevelés folyamatával.

 

MAP2 – Neveléstörténet


Oktató: Verdes Miklós

Fontos, hogy a félév folyamán a hallgatók ismerkedjenek meg a nevelés- és iskolaügy kezdeteivel, az európai iskolák kialakulásának és fejlődésének folyamatával. A tantárgy kiemelten kezeli a nevelés- és iskolaügy kezdeteit és európai klasszikusait. Foglalkozik a neveléssel, az iskolarendszerrel kapcsolatos gyakorlattal és elképzelésekkel az őstársadalomban és ókorban, az iskolaüggyel a középkori Európában, a magyar nevelés- és iskolaüggyel a 19-20. században. Érinti a pedagógiai megújulás útját, a reformpedagógia térhódítását hazánkban.

 

MAP3 – Alkalmazott pedagógia


Oktató: Dr. Inántsy-Pap Ágnes

A tantárgy célja, hogy alapvető felkészítést nyújtson a 6–l8 éves korosztály differenciált nevelésére és oktatására, valamint az órán kívüli speciális programok megszervezésére a tanórákon túl is. Alakítson ki jártasságokat az egész napos nevelőmunka területein: a napközi otthon, az iskolaotthon és más nevelési koncepciók, eljárások megszervezésében és irányításában: az életmód alakításban, a tanulásirányításban és a szabadidő kulturált alakításában, valamint a gyermekközösség fejlesztésében. Alakítson ki pozitív viszonyt e feladatkörökkel és tevékenységekkel kapcsolatban, és biztosítsa a pedagógiai tudatosság érvényesülését a tanórán kívüli nevelőmunkában is. Irányítsa rá a figyelmet a tehetséges, illetve a hátrányos helyzetű tanulókra, a gyermekvédelmi munka intézményi gyakorlatára, a segítő szolgálatokra. Készítsen fel az osztályfőnöki feladatok ellátására, a családdal való együttnevelésre.

 

MAGY1 – Iskolai gyakorlat


Oktató: Verdes Miklós

A tantárgy magában foglalja az általános tanári és az adott tanári szakképzettséghez, a tanári szerepkörökhöz kapcsolódó gyakorlati ismeretek megszerzését, képességek, attitűdök megismerését, gyakorlását, a munkahely világával (iskolai élet, iskolavezetés, szülőkkel való kommunikáció, tanulókkal való egyéni foglalkozás, együttműködés) való ismerkedést, alapjártasság megszerzését a tanítási, tanulási, nevelési folyamatok értékelésében, a szakmai fejlesztésekben. A hallgató a szakjával kapcsolatban 10 órát hospitál a mentortanár óráján, majd 10 órát önállóan megtart. (A tanítási órák előtt előkészítés, az óra után pedig megbeszélés történik.) A hospitált órákról hospitális jegyzőkönyveket készít, az önállóan megtartandó óráiról pedig óratervezetet és óravázlatot, melyet a félév végén a mentortanár aláírásával és szöveges értékelésével együtt köteles leadni a Tanulmányi Osztályon.

 

MAPSZ4 – Kísérőszeminárium


Oktató: Dr. Inántsy-Pap Ágnes

A tantárgy célja a hallgató segítése a portfolio elkészítésében. Segítségnyújtás az ehhez szükséges dokumentumok összeállításában, a kompetenciák fejlesztésében kompetencia-térkép készítésével. A kurzus szakmódszertani segítséget nyújt, ösztönzi a hallgatót az önállóságra, a kreatívásra, és támogatja a kutatásalapú tanári szemléletet és gyakorlatot.

 

MAP4 A pedagógia időszerű kérdései


Oktató: Dr. Schmercz István

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a mindenkori társadalmak és iskolák működésének bonyolult összefüggésrendszerét, az ezredforduló európai és magyar iskoláinak hagyományőrző és innovatív elemeit. Megismerteti a hallgatókkal az iskolai rendszerben résztvevő csoportok és személyek kapcsolatrendszerét, komnfliktusait, ezek kezelésének lehetőségeit, az önreflexió jelentőségét; a tanári szerep dimenzióit, a szerepeket és szerepkonfliktusokat.

 

MAPSZ3 – Szociálpszichológia


Oktató: Dr. Schmercz István

A tantárgy célja, hogy a hallgató szerezze meg azokat a pedagógiai, pszichológiai és szociálpszichológiai ismereteket, melyeket az iskolai nevelőmunkában hatékonyan alkalmazhat. Sajátítson el a hallgató olyan ismeretköröket, melyek segítik a napi oktatómunkájában. Váljon képessé a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására. A tantárgyi program keretében megismerkedik a hallgató a pedagógussal mint magatartási modellel, különböző nevelési stílusokkal és nevelői attitűdökkel.

 

MASZ1 – Digitális kommunikáció


Oktató: Gál Edina

Digitális kommunikációnak azt a fajta kommunikációt hívjuk, amelyben digitális jelekkel folyik az információ továbbítása. Ide tartozik az internet, a mobiltelefon, a műholdas adatközlés, stb.

Elsősorban azoknak az interneten keresztül elérhető és használható tartalmaknak a megismertetése a cél, melyek segíthetik a szaktantárgy oktatását.

 

MASZ2 – Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek hitoktatása


 Oktató: Oláh Gabriella

A hallgatók szerezzenek ismereteket a kiemelt figyelmet igénylő tanulók jellemző sajátosságairól és hatékony módszereket sajátítsanak el a velük szemben alkalmazható különleges bánásmódról. A hallgatók képesek legyenek a hitoktatás módszertani gyakorlatát összehangolni a kiemelt figyelmet igénylő tanulók speciális szükségleteivel. Ismerjék meg a tanórai és a tanórán kívüli fejlesztési lehetőségeket, segítő intézményeket.

Tematika: 1. Kik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek? Definíció, egyéb elnevezések, jogszabályi háttér, csoportosítás, 2. A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek; 3. A beilleszkedési- és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek; 4. A hiperaktív gyermekek, 5. Az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek; 6. A kiemelten tehetséges gyermekek; 7. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók;  8. A pedagógiai szakszolgálat felépítése, működési jellemzői, szakszolgálati feladatok; 9. A járási- és megyei szakértői bizottságok működése; 10. A gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus és egyéb szakemberek feladatai; 11.  Ellátási, fejlesztési- és terápiás lehetőségek, szolgáltató intézmények; 12.  Mit tehet az iskola és a pedagógus? Az inklúzió és integráció feltételei, 13.  Egyéni fejlesztési szükségletek, javaslatok, fejlesztési tervek.

 

MASZ3 – SNI-s gyerekek hitoktatása


Oktató: Dr. Schmercz István

A hallgatók ismerkedjenek meg a sajátos nevelési igény fogalmával, ennek típusaival. A megszerzett tudás birtokában legyenek képesek felismerni és biztosítani a sajátos, egyéni szükségleteket az iskolában és az iskolán kívüli nevelési színtereken. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a nevelési tanácsadóban és egyéb, sajátos nevelési igényű gyerekek képzését felvállaló intézményben folyó speciális munkával.

 

MAÖGY1 – Összefüggő gyakorlat


Oktató: Verdes Miklós

Az összefüggő, egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett, köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben végzett gyakorlat. Az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a köznevelési intézményrendszer megismerése.

Tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanárképzésben az összefüggő, egyéni iskolai gyakorlat ideje 2 hét, mely idő alatt 10 órát önállóan kell megtartani. A hallgató a tanítási gyakorlatát a választott képzés szerint az 5-8. vagy a 9-12. évfolyamon köteles elvégezni.

 

MASZ4 – Portfólió


Oktató: Dr. Schmercz István

 

A portfólió célja bizonyítani, hogy a hallgató képes az önreflexióra, a képzés különböző területein elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, valamint a munkája szempontjából meghatározó tudományos és szakirodalmi eredményeket, továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni.

A hallgató kompetenciáinak fejlődését dokumentálja az alábbi fő területeken:

  • a tanuló személyiségének fejlesztése a tanórán túl, az egyéni bánásmód érvényesítése,
  • a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
  • a pedagógiai folyamat tervezése,
  • a tanulás támogatása, szervezése és irányítása,
  • a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése,
  • a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás,
  • az autonómia és a felelősségvállalás.

Tematika: A portfólió készítéssel kapcsolatos ismeretek elsajátítása: önreflexió a gyakorlatban, a tanítás és a pedagógiai folyamatok eredményességének értékelése, a portfólió helye és szerepe a tanárképzés rendszerében. A portfólió írására való felkészítés (részben) a követő szemináriumokon történik.

 

SZAK1-2 – Szakdolgozati konzulátció


Oktató: Dr. Schmercz István

A diploma és végzettség megszerzéséhez tanulmányi követelmények teljesítése mellett szükséges szakdolgozat benyújtása és megvédése. A hallgató szabadon választja meg a tantárgyat, melyből elkészíti. A kurzus folyamán a kutatásmódszertan segítségével a publikálás és hivatkozás szabályainak elsajátítása és a dolgozatkészítés szabályainak elsajátítása.

 

MAPK1 – Szabadon választható (Pedagógiai kommunikáció)


Oktató: Verdes Miklós

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kommunikáció fogalmát, modelljeit, a kommunikációval kapcsolatos kutatások történetét.

Program: kommunikációs modellek, az emberi kommunikáció formái, a társadalmi kommunikáció, a közvetlen emberi kommunikáció csatornái, a verbális és a nonverbális kommunikáció, a kultúra és a kommunikáció kapcsolata.

 

MAPK2 – Szabadon választható (Mentálhigiéné)


Oktató: Tomka Magdolna nővér 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a lelki egészségvédelem lépcsőit, a mentális egészség kritériumait. A tantárgy keretein belül megismerkednek a mentálhigiéné történetével, alapfogalmaival, a mentálhigiénés modellekkel, a szorongás és a félelem alaptípusaival (Riemann alapján), valamint a stressz és az életesemények kapcsolatával.

 

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600