• TÁMOP-3.2.4.A-11/1

  Az Európai Szociális Alap Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerének keretén belül „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázati felhívásra benyújtott „Az élethosszig tartó tanulás elősegítése a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárában címmel TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0054 azonosítószámmal nyert pályázatot Főiskolánk 23.123.478 Ft elszámolható összeggel.

  A pályázat lehetővé tette a könyvtári állomány kutatásának megkönnyítését a modern elektronikus katalóguson keresztül, amely biztosítja a portálon keresztüli dokumentumhosszabbítás lehetőségét is. Az olvasó így a webes felületen keresztül a saját kölcsönzési adatait nyomon követheti, s előjegyzési igényét is jelezheti. Ezen túlmenően pedig a fejlesztés által erősíthetővé vált a görögkatolikus identitás és kutatási vonal, a célcsoport bővítés által pedig a főiskola és a könyvtárunk ismertsége nőtt, az olvasáskultúra már az alsóbb korosztályok körében is javult. Elkészült a régi szláv könyvek és kéziratok új katalógusa is. A projekt 2012.09.01-2013.11.30 között zajlott le. 

   

 • TÁMOP-1.4.1-12/1

  Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola „Foglalkoztatás és munkatapasztalat szerzés a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola kapacitásbővítése érdekében a szolgáltatások körének bővítésével” a „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével az Európai Szociális Alap Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerének keretén belül (pályázati kiírás száma: TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0388) azonosítószámmal nyert pályázatot 7.006.072 Ft vissza nem térítendő támogatási összeggel. 

  A projekt megvalósítási időszaka 2014.02.01-2015.04.29. között volt, ennek során új munkatársak foglalkoztatásával a Főiskolán megnövekedett feladat-és ügyfélforgalom kiszolgálása valósult meg. 

  Ennek a pályázatnak a támogatásával tudtuk kibővíteni főiskolánk Tanulmányi Osztályá-t, megerősíteni az itteni humán erőforrást.  

   

 • OTKA K 108 780

  Görögkatolikus egyház-művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált adatbázisok készítése (18-20. század) OTKA K 108780 azonosítószámú projekt a korábban Országos Tudományos Kutatási Alapprogram, a mostani Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap által kiírt pályázata keretében valósul meg 4 kutatóév alatt 2013.09.01-2017.08.31. között, melynek támogatási összege 49.795.000 Ft. 

  A kutatási program végrehajtásában részt vevők: Dr. Véghseő Tamás főiskolai tanár, vezető kutató, a Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport vezetője, Dr. Janka György tanszékvezető főiskolai tanár, Terdik Szilveszter, az Iparművészeti Múzeum munkatársa. A technikai lebonyolításban (források átírása, levéltári jegyzetek összeállítása, digitalizálás, adatfelvitel stb.) levéltárosok, hallgatók és könyvtárosok vesznek részt. 

  Célja: 

  A kutatási projekt elsődleges célja a 18-20. századi görögkatolikus vonatkozású források közreadása, melyek nemcsak a kutatócsoport tagjainak párhuzamosan elvégzett, illetve jövőbeni kutatásait segíti elő, hanem más kutatók számára is kutatási lehetőséget biztosít.  

  A kutatás három specifikus célja: 

  I. Magyarországi görögkatolikusok történelmére és kulturális örökségére vonatkozó 18-20. sz. források közreadása, 

  1. Görögkatolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és összeírások 
  2. Iratok a magyar görögkatolikusok mozgalmához 1868-1914

   

  II. Adattárak, kutatási segédletek összeállítása és kiadása,

  1. A Hajdúdorogi Egyházmegye történeti sematizmusa
  2. A Hajdúdorogi Egyházmegyében és a Miskolci Apostoli Exarchátusban szolgált görögkatolikus papok történeti névtára
  3. A Munkácsi Egyházmegye templomainak (különös tekintettel a későbbi Hajdúdorogi Egyházmegyéhez sorolt egyházközségekre) építéstörténetére (1800-1912) vonatkozó levéltári jegyzék összehasonlítása

   

  III. digitalizált adatbázisok összehasonlítása,

  1. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában fellelhető görögkatolikus vonatkozású adatok digitális adatbázisa kutatói hozzáférés biztosításával
  2. Az 1945 előtt megjelent görögkatolikus sajtótermékek digitalizálása nyilvános hozzáférés biztosításával

  Jelen kutatási projekt résztvevői hosszú évek óta, 2009-től kezdődően pedig a Görögkatolikus Örökség Kutatócsoportban végeztek és végeznek kutatásokat és publikálnak tanulmányokat, monográfiákat és forráskiadásokat. Fontos az a törekvés, hogy a téma kutatásában, hogy lehetőleg minél szélesebb körben biztosítsanak hozzáférést a feltárt forrásokhoz. 

  Eredménye: A kutatási program zárására 12 kötet forrásközlés és két kötet adattár kerül kiadásra, illetve két elektronikus adatbázis létrejötte a cél, melynek mind a kutatócsoport tagjainak, mind pedig más tudományágak képviselőinek lehetővé teszik a további kutatásokat. 

  A forráskötetek és a görögkatolikus papok történeti névtára, eddig megjelent és előkészületben lévő kiadványait a Kiadványok Collectanea Athanasiana sorozatban a II. Textus/Fontes és a Varia alsorozat jelölések alatt láthatóak. 

  A digitalizált adatbázisok összeállításának első pontban megjelölt feladatáról 2013. november 7-én a SzAGKHF-n konferenciát rendeztünk a témában, melyen a kutatás és első eredményei bemutatása mellett más felekezetek kutatói is megosztották ez irányú tapasztalataikat (http://byzantinohungarica.hu/node/710). A munka időarányosan halad. 

  A második pontban szerelő görögkatolikus sajtótermékek digitalizált lapszámai Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport honlapjáról (www.byzantinohungarica.hu) érhetőek el. 

  Jelenleg a 3. kutatóév zajlik. 

   

 • OTKA PD 109 559

  A görögkatolikus egyház élete a 18. században a Barkóczy instrukció fényében OTKA PD 109 559 azonosítószámú projekt Dr. Jaczkó Sándor vezető kutató neve alatt, a korábban Országos Tudományos Kutatási Alapprogram, a mostani Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap által kiírt pályázata keretében sikeres pályázati elbírálásban részesült. A projekt 3 kutatóévet ölel fel, 2013.09.01-2016.08.30 között, melynek támogatási összege 17.978.000 Ft. 

  A kutatás célja: 

  Barkóczy Ferenc egri püspök (1745-1761) későbbi esztergomi érsek által 1749-ben összeállított, Dr. Véghseő Tamás OTKA 85590. számú kutatási programjának köszönhetően 2012-ben megjelentetett szövegkiadás ismeretében, a Barkóczy instrukció részletes forrásfeldolgozásának az elvégzése. 

  A vizsgálat a dokumentum bibliai és kánonjogi forrásainak széles körű feltárására törekszik, kísérletet tesz a keletkezési körülmények bemutatására, valamint az összeállítók teológiai műveltségének meghatározására, az általuk használt könyvek azonosítására. A Barkóczy instrukció ugyanis gyakran utal a görög egyház teológiai örökségére, valamint ősi, de jelenleg nem ismert görögkatolikus szerkönyvekre is. A program az instrukció és egyházfegyelmi elemzésén keresztül ismertetni kívánja a latin és a bizánci rítus kisebb-nagyobb feszültségektől sem mentes kapcsolatának alakulását a 18. században. 

  A kutatásnak köszönhetően betekintést nyerhetünk a Kárpát-medence egymás mellett élő népcsoportjainak és vallási közösségeinek a 18. században kialakult vallási, társadalmi és kulturális kapcsolataiban kialakult nézetkülönbségek megoldási kísérletébe. 

  2016-ban a 3. és egyben utolsó kutatóév zajlik. 

   

 • NTP-SZKOLL-14-0002

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázati felhívásra „Teológiai szemléletmód korszerűsítése a SZAGKHF-en” címmel sikeres pályázatot nyert Főiskolánk. A megvalósítási időszak: 2014.11.01-2015.06.30 között történt, melyre 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás állt rendelkezésre. 

  A pályázati programjának célja a szakkollégisták szakmai és kutatási tevékenységének fokozása (39 fő), a mentori rendszer megerősítése (5 fő), egy szakmai konferencia megszervezése, ennek előkészítéseként több napos szakmai megalapozó foglalkozást (workshopot) magába foglaló kurzussorozatok tartása. A Palamasz-kutatásokról és a projekt eredményeiről összefoglaló megjelentetése a „Munkálatok” c. periodikában, a szakkollégisták által szerkesztendő „Élet és világosság” lap számainak megjelentetési támogatása.

  A projekt 2015.04.20-ától indult a program stábjának felállításával, a megbízási szerződések megkötésével, jelentkezések lebonyolításával, résztvevők kiválasztásával. Április 21-én, Nyírszőlősön megvalósult a szakkollégisták lelki napja Pajor András vezetésével. A programműködtetés, projekt-koordinálás, adminisztráció, projektmappa vezetése a programkezdéstől június 30-áig folyamatos. 2015.04.27-28-án 2×6 órában Dr. Baán István  megtartotta a Palamasz-konferenciát előkészítő szakmai workshopokat. A mentori rendszer működtetése konzultációkkal, szakmai- és kutatásmódszertani tanácsadással alapozta meg a workshopok után megkezdődött egyéni hallgatói kutatásokat és ezek sikerességét. A május 5-ei Palamasz-konferencia hasznosítható tudással gyarapította a résztvevőket és a kutatásokat végző hallgatókat egyaránt. Május 8-án a konferencia és a workshopok tudásanyagáról írásbeli teszt formájában adtak számot a szakkollégisták, majd május 29-éig a mentor tanárok által kiválasztott 5 hallgató leadta írásbeli dolgozatát. Május 23-ai kifizetési dátummal támogattuk a szakkollégisták által szerkesztett Élet és Világosság című lap megjelenését. Végül június 30-ával a projekt eredményeiről szakmai összefoglalót jelentettünk meg a Munkálatok című szakmai folyóiratban. A projekt disszeminációja – hirdetmények, weboldal és facebook megjelenések, fotók – végig folyamatos, a prognosztizált, az elvárt eredmények sikeresen teljesültek.

   

 • NTP-TV-15-0060

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „Nagyhagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása” című pályázati program keretén belül „Tudásolimpia” címmel sikeres pályázati elbírálásban részesült Főiskolánk. 

  Támogatási időszak: 2015. július 01.- 2016. június 30., melyre 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatási összeget kaptunk.

  A Tudásolimpia elnevezésű verseny olyan általános műveltségterületeket felölelő, hazai, elsősorban görögkatolikus általános iskolák és gimnáziumok diákjainak szóló országos levelezős 3 forduló + döntő felépítésű tanulmányi verseny, ami egy tanéven keresztül foglalkoztatja a tanulókat. Pedagógiai cél a kapcsolatok és a kapcsolati háló bővítése, erősítése. A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola küldetésének érzi, hogy felkarolja a fiatalokat és segítse őket tanulásukban és fejlődésükben. 

  Ebben az évben is, és a következő években is célja, hogy a közel egy tanéven átívelő versenyszituációt teremtsen az angol nyelvet, német nyelvet, magyar nyelvtant és irodalmat, és hit-és erkölcstanon belül liturgikus ismereteket tanuló diákoknak, mely hozzásegítse őket, hogy komplex rálátást nyerjenek az adott tantárgy bizonyos problémáira. Valamint az iskolai képzés és nevelés szervezeti keretei mellett egyéni és csoportos tehetségfejlesztésre, a tanulók sajátos tehetségének felismerésére, kibontakozására, fejlesztésére is lehetőséget biztosítson. 

  A Tudásolimpia versenyre 571 diák nevezett be és vett rész a háromfordulós feladatsor megírásával. A végső megmérettetésre a legjobb írásbeli eredményt elért 99 fő vehetett részt az idén 6. alkalommal megrendezésre került döntőn, mely az NTP-TV-15 kódjelű pályázat támogatásával valósult meg 2016. június 10-én. A helyezést elértek és valamennyi résztvevő is értékes ajándékokkal térhetett haza. 

   

 • EGYH-KCP-16-0503

  „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” elnevezésű az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által meghirdetett pályázati felhívásra a „Szent Zsófia Görögkatolikus Leánykollégium közösségi termének fűtés-és vizesblokk kialakítása” céljára 450.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A projekt megvalósítási időszaka 2016.01.01-2017.05.31 között történik. A cél a beadott pályázati címben található fűtés-és vizesblokk korszerűsítésének a megvalósítása. 

 • NKA 3505/02961

  A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívására sikeres pályázati elbírálásban részesült Főiskolánk. A pályázat gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzését támogatta, melyre Könyvtárunk savmentes irattároló dobozok beszerzésével 2015. 07. 01- 2015. 07. 31 pályázati cél megvalósítási időszakra vonatkozóan 291.973 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott.    

  A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának zárt raktári részében a nemzeti kulturális örökség miniszter 22/2005. (VII.18.) § NKÖM rendelete alapján muzeálisnak nyilvánított könyvek és folyóiratok, illetve kéziratok (1850 előtti manuscriptumok), valamint nem muzeális, de az ajándékozó által védetté nyilvánított gyűjtemények: Krúdy-gyűjtemény, Helytörténeti-gyűjtemény védett tárolásához szükséges savmentes levéltári dobozok beszerzésére nyújtottuk be. 

  A majd 500 doboznyi terjedelmet kitevő gyűjtemény megőrzése és időtálló biztonságos archiválása kulcskérdés volt. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által megítélt 291.973 Ft támogatási összegből 236 db A/4 (385*270*120) méretű savmentes levéltári dobozt (nyilvántartásba vett leltári száma 2015/00004) és 235 db A/3 méretű (460*320*135) savmentes levéltári dobozt (nyilvántartásba vett leltári száma 2015/00005) vásároltunk. A dobozok felhasználása folyamatos.

  A Kollégium támogatásának köszönhetően a könyvtár zárt raktári részében, muzeálisnak nyilvánított könyvek és folyóiratok illetve kéziratok védett tárolása hosszú távra megoldottá vált.

   

 • NKA 205101/01030 (3341/00633)

  A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Folyóirat-Kiadás Kollégiuma nyílt pályázati felhívására, mely folyóirat-kiadási tevékenység és/vagy a folyóiratok megjelenését előmozdító, segítő tevékenység céljából került meghirdetésre, Főiskolánk a Görögkatolikus Szemlélet folyóirat 2016. évi 4 lapszámának megjelentetésére sikeres pályázati elbírálásban részesült, hogy megjelenésétől kitűzött céljait a jövőben is folytathassa.  

  A Görögkatolikus Szemlélet Magazin 2014-ben jött létre azzal a céllal,  hogy ne csak a görögkatolikus-, de a tágabb olvasó közönségnek is közvetítse a magyar görögkatolikusság lelkiségét,  a keleti keresztény szemléletet.

  Negyedévente 3500 példányban megjelenő magazinunk (tavasz, nyár, ősz, tél) bemutatja a Magyar Görögkatolikus Egyház történetét, folyamatosan tárja az olvasó elé a bizánci rítus szépségeit, görögkatolikus örökségünk kincseit. 

  A megvalósítás 2016.04.01-2016.12.31 között történik, mely 700.000 Ft vissza nem térítendő összegű támogatást jelent a Szemlélet folyóirat nyomdaköltségeire.  

   

 • Bethlen Gábor Alapkezelő MKO-KP-1-2015/2-000253

  A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívásának a magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása felhívás tárgyára benyújtott „Egy földön- egy hitben- egy nyelven” nevű projekt megvalósítására 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Főiskolánkat, melynek megvalósítási időszaka 2015.07.01-2015.12.15. időszakra vonatkozott. A támogatás összegét hittankönyv megírására fordítottunk, melyet Dr. Papp Miklós görögkatolikus pap, morálteológus, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető docense végzett el. 

  (Pályázati azonosítószám: MKO-KP-1-2015/2-000253)

  A hittankönyv megírásával átfogó célunk volt a görögkatolikus vallású, határon túl élő magyarok nemzeti önazonosság tudatának erősítése, hitéletük gyakorlása során. A projekt közvetlen megvalósult célja a magyar nyelvű görögkatolikus hittankönyv megírása, melynek későbbi kiadásával további célunk, hogy a határon túl élő görögkatolikus vallású magyarok gyakorolhassák a magyar nyelvet és megőrizhessék a magyar nyelvű kultúrát. Ezzel a határon túli területeken (Felvidék, Kárpátalja, Partium) működő görögkatolikus szervezetek magyar kultúrába ágyazottságának kívánjuk erősíteni. 

  A program sikeresen befejeződött, a tervezett görögkatolikus hittankönyv kézirata a Főiskola rendelkezésére áll. Későbbi terveinkben szerepel a könyv kiadása legalább 1500 példányszámban. És ezek eljuttatása illetve népszerűsítse a célterületeken (K-Felvidéken, Kárpátalján és Partiumban).

   

 • Erasmus +

  Sikeres pályázatunk megteremtette az  intézményközi együttműködések feltételeit. 

 • 1

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média