;

Új mesterszakok indulnak főiskolánkon

Szeptember 16-ig lehet jelentkezni a teológia és a hozzá kapcsolódó alkalmazott tudományok iránt érdeklődők részére hirdetetett új, mesterszakos képzésekre főiskolánkon a 2023/2024. tanévre. A képzések helyszíne Nyíregyháza és Budapest.

            A főiskola nem csupán papneveléssel foglalkozik. Világi hívők körében is egyre többen érdeklődnek a teológia iránt, vagy szeretnének szélesebb körű ismereteket szerezni az egyház történeti, kulturális, szociális, lelkiségi, nevelési és liturgikus hagyománya terén. Az új képzéseket a fenti területek iránt érdeklődőknek ajánlja a főiskola.

Új mesterszakként hirdetett képzések:

 • Keresztény egyház- és művelődéstörténet mesterképzés csak levelező munkarendben, önköltséges és állami ösztöndíjas formában is. A cél olyan szakemberek képzése, akik a keresztény egyetemes és a magyar egyháztörténet, illetve művelődéstörténet területén megszerzett ismereteik birtokában képesek az egyház- és művelődéstörténész mesterség gyakorlására. Felkészültek a keresztény egyház(ak) története, kultúrája, továbbá az egyházpolitika kérdéseiben egyaránt. Ismerik a magyar és az egyetemes egyháztörténet illetve a keresztény művelődéstörténet nagy korszakait, fontos összefüggéseit, valamint a kereszténységnek az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait. A szakon diplomát szerzők a keresztény kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett az általában vett kulturális, oktatási és tudományos életben is alkalmazhatják itt szerzett ismereteiket. A képzés két specializáción végezhető: ókor-középkor és újkor-legújabbkor

A teológiai bakkalaureátusi, régi rendszerű főiskolai vagy egyetemi teológus szak (papnevelő intézetben vagy civilként) vagy katolikus hittanár MA szakos diplomával érkezők számára lehetőség van arra, hogy a képzés két éve alatt teológiai licenciátust is szerezzenek keleti egyházi tudományokból főiskolánknak a római Pápai Keleti Intézethez való aggregációja révén.

Az új mesterképzésbe történő belépésnél elfogadott szak: bármilyen tudományterületen szerzett legalább alapszintű diploma. A nem hitéleti diplomával érkezők számára 50 kreditnyi propedeutikus hitéleti jellegű tantárgy teljesítése kötelező a tanulmányok megkezdése előtt (egy plusz évben) vagy a képzéssel párhuzamosan legkésőbb az első év végéig.

A képzés helyszíne: Nyíregyháza.

 • Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés csak levelező munkarendben, önköltséges és állami ösztöndíjas formában is. A szakot három specializációval hirdetjük:
 • mentálhigiénés szakember -pasztorális tanácsadás
 • pasztorális szervezetfejlesztés
 • karitásztudomány

A mentálhigiénés szakember-pasztorális tanácsadó specializáció célja, hogy pasztorálpszichológiai szemléletű, szakszerű lelkigondozói, egyéni és csoportos gondozásban tudják végzetteink részesíteni az arra rászorulókat (egyházközségekben, egyházi intézményekben, szociális intézményekben, családsegítő központokban, humán szervezetekben, iskolákban, kórházakban).

A pasztorális szervezetfejlesztő szakember specializáció célja, hogy a végzett hallgatók a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően hatékony kompetenciával rendelkezzenek az egyházi szervezetek (egyházközségek, egyházi intézmények, bentlakásos és napközi ellátást biztosító otthonok, diakóniai és karitatív szolgálatok) működésének szakszerű elemzésében, szupervíziós támogatásában, irányításában és gondozásában.

A karitásztudomány specializáció célja, hogy elsősorban a karitász intézményekben, de más hasonló jellegű egyházi-civil szervezeteknél segítő attitűd elsajátításával olyan szakemberek jelenjenek meg a munkaerőpiacon, akik elkötelezetten kapcsolódnak a legkülönbözőbb társadalmi bajok orvoslásába, az esélyegyenlőség előmozdításába, a hátrányos helyzetű emberek és csoportok segítésébe.

Az új mesterképzésbe történő belépésnél elfogadott szak: bármilyen tudományterületen szerzett legalább alapszintű diploma. A nem hitéleti diplomával érkezők számára 50 kreditnyi propedeutikus hitéleti jellegű tantárgy teljesítése kötelező a tanulmányok megkezdése előtt (egy plusz évben) vagy a képzéssel párhuzamosan legkésőbb az első év végéig.

A képzés helyszíne: Nyíregyháza

 • Összehasonlító vallástörténet – alkalmazott kulturális tanulmányok mesterképzés csak levelező munkarendben, önköltséges és állami ösztöndíjas formában is azzal, hogy a képzés alkalmazkodik a három monoteista vallás szent napjaihoz, emiatt az órák/konzultációk hétfőtől-csütörtökig, munkaidő után kerülnek megszervezésre.

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemmel és az AVICENNA Közel-Kelet Kutatások Intézetével közösen szervezett képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a keresztény, zsidó és muszlim vallások területén szerzett ismereteik birtokában képesek a fenti monoteista vallások együttes és a kölcsönhatásokra reflektáló tudományos kutatására, valláspolitikai feladatok ellátására, az adott szakképzettség gyakorlására. Az órák túlnyomó része Budapesten kerül megtartásra.

A mesterképzési szakra jelentkező hallgatók ötféle specializáció közül választhatnak:

 • vallásdiplomácia specializációt választók esetében a képzés célja, hogy a végzettek magas színvonalú szakmai és tudományos alapokon legyenek képesek alakítani a vallás és állam/politika közötti párbeszédet;
 • vallásfilológia specializációt választók esetében a cél, hogy a három monoteista vallás kulturális és tudományos hátterét megfelelő kompetenciákkal tanulmányozzák a hallgatók, a monoteista irodalmi műveket eredeti nyelven olvasva komplex módszerrel kutassák.
 • vallási örökség és turizmus specializáció célja olyan kulturális szakemberek képzése, akik a monoteista egyházak által fenntartott múzeumokban, levéltárakban és könyvtárakban, valamint az egyházak által szervezett vagy őket érintő turisztikai tevékenységben aktív közreműködőként tudnak munkát vállalni;
 • vallási média és kommunikáció specializáció célja olyan hitéleti kommunikációs szakemberek képzése, akik a monoteista vallások hasonlóságainak és különbözőségeinek ismeretével hitelesen tudnak tudósítani, hírt adni a vallási kérdésekről
 • valláspolitika specializáción a cél, hogy a hallgatók a monoteista vallások politikai kapcsolataiban elmélyitsék tudásukat, a múlt és a jelen politikai történéseinek az egyházakat érintő mozzanatait helyesen értelmezzék és közvetítsék.

Az új mesterképzésbe történő belépésnél elfogadott szak: bármilyen tudományterületen szerzett legalább alapszintű diploma. 50 kreditnyi propedeutikus hitéleti jellegű tantárgy teljesítése kötelező a tanulmányok megkezdése előtt (egy plusz évben) vagy a képzéssel párhuzamosan legkésőbb az első év végéig, ami alól a hitéleti diplomával, vagy egyéb, a szak szempontjából releváns diplomával érkezők számára részben vagy egészben - egyéni elbírálás alapján - felmentés adható.

A képzés helyszíne: Budapest és Nyíregyháza.

 • Teológiai licenciátus a keleti keresztény tudományok területén csak levelező munkarendben, önköltséges formában. A cél olyan, a keleti keresztény tudományokban jártas teológusok képzése, akik a bakkalaureátusi fokozat megszerzése után a teológia tudományos szinten történő művelésére vállalkoznak, s ennek érdekében tanulmányaikat a Szentszék által elismert tudományos fokozat, a licenciátus megszerzésére irányuló képzésben folytatják. (A képzés a licenciátus megszerzése után a harmadik ciklusban a teológiai doktorátus megszerzésére irányulhat, melyre diákjainknak különbözeti vizsga nélkül akár a római Pápai Keleti Intézet Keleti Egyházi Tudományok Karán is van lehetőségük.)

Főiskolánk a római Pápai Keleti Intézet aggregált intézményeként végzi a képzést, a licenciátusi diplomát is ők állítják ki.

A képzésre történő belépésnél elfogadott szak: teológiai bakkalaureátusi, régi rendszerű főiskolai vagy egyetemi teológus szak (papnevelő intézetben vagy civilként) vagy katolikus hittanár MA szakos diploma (utóbbi esetén különbözeti vizsgák letételével).

Amennyiben a hallgató a licenciátusi képzés végzése közben felkészül a keresztény egyház- és művelődéstörténet diploma megszerzésére is, akkor a képzés végezhető államilag finanszírozott formában is.

A képzésekre a intézményünk saját pótjelentkezési lapján jelentkezhetnek, mely letölthető a www.szentatanaz.hu oldalról.

A felvételi vizsgáról/elbeszélgetésről minden jelentkezőt írásban értesítünk.

Bővebb felvilágosítás a főiskola tanulmányi osztályán kérhető:

cím: Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.

telefonszám: 42/597-602

e-mail: tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu

 

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 16. 

Az összehasonlító vallástörténet szakra a jelentkezés szeptember 11-én lezárult.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!