;

Összehasonlító vallástörténet - alkalmazott kulturális tanulmányok

A szak megnevezése:

Összehasonlító vallástörténet – alkalmazott kulturális tanulmányok 

A képzés tartalma, felépitése:

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemmel és az AVICENNA Közel-Kelet Kutatások Intézetével közösen szervezett képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a keresztény, zsidó és muszlim vallások területén szerzett ismereteik birtokában képesek a fenti monoteista vallások együttes és a kölcsönhatásokra reflektáló tudományos kutatására, valláspolitikai feladatok ellátására, az adott szakképzettség gyakorlására. Az órák túlnyomó része Budapesten kerül megtartásra. A képzés alkalmazkodik a három monoteista vallás szent napjaihoz, emiatt az órák/konzultációk hétfőtől-csütörtökig, munkaidő után kerülnek megszervezésre.

A mesterképzési szakra jelentkező hallgatók ötféle specializáció közül választhatnak:

  • vallásdiplomácia specializációt választók esetében a képzés célja, hogy a végzettek magas színvonalú szakmai és tudományos alapokon legyenek képesek alakítani a vallás és állam/politika közötti párbeszédet;
  • vallásfilológia specializációt választók esetében a cél, hogy a három monoteista vallás kulturális és tudományos hátterét megfelelő kompetenciákkal tanulmányozzák a hallgatók, a monoteista irodalmi műveket eredeti nyelven olvasva komplex módszerrel kutassák.
  • vallási örökség és turizmus specializáció célja olyan kulturális szakemberek képzése, akik a monoteista egyházak által fenntartott múzeumokban, levéltárakban és könyvtárakban, valamint az egyházak által szervezett vagy őket érintő turisztikai tevékenységben aktív közreműködőként tudnak munkát vállalni;
  • vallási média és kommunikáció specializáció célja olyan hitéleti kommunikációs szakemberek képzése, akik a monoteista vallások hasonlóságainak és különbözőségeinek ismeretével hitelesen tudnak tudósítani, hírt adni a vallási kérdésekről
  • valláspolitika specializáción a cél, hogy a hallgatók a monoteista vallások politikai kapcsolataiban elmélyitsék tudásukat, a múlt és a jelen politikai történéseinek az egyházakat érintő mozzanatait helyesen értelmezzék és közvetítsék.

A képzés főbb tantárgyai:

vallás és művelődéstörténet

A klasszikus nyelvek és kultúrák

(latin, görög, héber, arab)

monoteista vallások összehasonlító

politikai, teológiai és erkölcsi

kérdései, liturgikus és rituális alapjai

monoteista vallások diskurzusai

forrásolvasás

paleográfia, epigráfia

protokoll, diplomácia, politika

közigazgatás, nemzetköziség

örökségvédelem

kommunikáció,médiakultúra

Felvételi, jelentkezés:

A mesterképzésbe történő belépésnél elfogadott szak: bármilyen tudományterületen szerzett legalább alapszintű diploma. 50 kreditnyi propedeutikus hitéleti jellegű tantárgy teljesítése kötelező a tanulmányok megkezdése előtt (egy plusz évben) vagy a képzéssel párhuzamosan legkésőbb az első év végéig, ami alól a hitéleti diplomával, vagy egyéb, a szak szempontjából releváns diplomával érkezők számára részben vagy egészben - egyéni elbírálás alapján - felmentés adható.

Az intézménynek saját jelentkezési lapja van, mely letölthető itt.

A felvételi vizsgáról/elbeszélgetésről minden jelentkezőt írásban értesítünk.

A képzést a 2024/2025. tanévtől  nappali és levelező tagozaton hirdetjük állami ösztöndíjas és önköltséges képzésként (150 ezer Ft / félév).

A jelentkezés határideje a 2024/2025. tanévre, levelező  tagozatra 2024. május 30.

Bővebb felvilágosítás a tanulmányi osztálytól személyesen, e-mailben a tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu címen vagy telefonon a +36 42 597-602-es telefonszámon kérhető.

A 2023/2024. tanévtől érvényes mintatanterv